Kategorie

Výrobci

Informace

Obchodní podmínky

Úvod

Na našich stránkách nabízíme základní materiály z oborů - sanita, topení. Díky dlouholetým zkušenostem a kontaktům na rozhodující dodavatele Vám dle Vašeho konkrétního požadavku naceníme na míru Vaši zakázku. S ohledem na místo dodání za Vás vybereme optimálního dodavatele za optimální cenu. Ušetříme Váš čas při hledání optimální varianty a tuto práci provedeme za Vás. My víme, kdo je v jakém sortimentu silný a podle toho bude vypadat cena.

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito obchodními podmínkami.

Prodávající:
Sanitary s.r.o.

V Koutě 70

253 01 Hostivice

IČ:    056 36 213

DIČ:   CZ05636213

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “)  upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://sanitary.cz/, (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. Bezpečnost a ochrana informací

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

2.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


2.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

2.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


2.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.2.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.


2.7. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

                                            

 3. Objednání zboží

Zákazník prostřednictvím e-shopu učiní nezávaznou objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné (oprávněné) za objednání a převzetí zboží, místo dodání a způsob vykládky. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a zákazník jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Na základě objednávky zašle prodávající na e-mail zákazníka přehled objednaného zboží s uvedením jeho druhu, množství a ceny. Tento přehled není závazný a konečná cena se může lišit s ohledem na případné změny cen na straně dodavatelů prodávajícího.

Objednání zboží může za zákazníka provést přímo prodávající a to na základě e-mailové nebo telefonické poptávky zákazníka. Na základě údajů podaných zákazníkem může prodávající vytvořit nezávaznou objednávku. Zákazníkovi je poté zaslána cenová kalkulace na jeho e-mail. Zákazník je povinen řádně překontrolovat soupis zboží s tím, že akceptací, tj. zaplacením této objednávky vyjadřuje svůj souhlas s konkrétním materiálem i těmito obchodními podmínkami.

Po odsouhlasení konečné ceny objednávky zákazníkem, mu bude na jeho e-mail odeslána zálohová faktura, která obsahuje celkovou cenu objednávky a přehled o druhu a množství zboží, náklady na dopravu a manipulaci s nákladem (množství palet a výše záloh na ně, vykládka hydraulickou rukou apod.). Ceny mohou být změněny v závislosti na změně v množství objednaného zboží. Počet palet, které budou zákazníkovi fakticky účtovány, může být odlišný od původně objednaného počtu palet - zvýšené množství palet je prodávající oprávněn kupujícímu doúčtovat; totéž platí i pro vykládku palet. Termín dodání bude se zákazníkem sjednán telefonicky nebo e-mailem. Zaplacením kupní ceny zákazník závazně potvrzuje svou objednávku a uzavírá tak s prodávajícím kupní smlouvu, na jejímž základě se uskuteční dodání objednaného zboží.

 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4. Storno objednávky

Objednávku lze stornovat e-mailem.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, tj. do doby zaplacení. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené závazné objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde ke zvýšení ceny zboží na straně dodavatele prodávajícího anebo pokud není schopen zboží za jím uvedenou cenu v danou chvíli dodat z jiných důvodů. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo odeslána na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena ve stanoveném termínu. Platba ze strany zákazníka se považuje za řádně uhrazenou v případě, že je nejpozději v den splatnosti (uvedený na faktuře) řádně a úplně připsána na účet prodávajícího.

 

5. Cena zboží

 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

Všechny ceny zboží a služeb jsou uvedeny, není-li výslovně uvedeno jinak, včetně daně z přidané hodnoty. Ostatní poplatky (doprava, palety, skládání) budou oceněny zvlášť při zpracování nabídky.

 

Ceny uvedené u výrobků s označením „VÝPRODEJ“ jsou platné do vyprodání skladových zásob. Pokud je již zboží vyprodané, prodejce není povinen garantovat cenu a v co nejkratším termínu zboží stáhne z webového rozhraní.

  

6. Platební podmínky

Platba se provádí (po odsouhlasení podmínek objednávky, ceny za zboží, dopravu a manipulaci a termínu dodání) jedním z následujících způsobů:

 • předem na bankovní účet prodávajícího č. 2401140003/2010, vedený u společnosti Fio banky (dále jen „účet prodávajícího“);
 • platba v hotovosti při převzetí;
 • platba při dodání, tzv. na dobírku.

Cena je platná do doby splatnosti uvedené ve výzvě k platbě. Po této lhůtě splatnosti se cena zboží může změnit.

Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. Dodací podmínky

Zboží je expedováno zejména dle možností výrobce nebo dodavatele, dále dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího a to v co nejkratším možném termínu po závazném potvrzení objednávky kupujícím. K závaznému potvrzení objednávky ze strany kupujícího dochází po předchozím odsouhlasení termínu dodání, konečné ceny, způsobu a termínu dopravy, způsobu a formy platby, a to uhrazením kupní ceny na účet prodávajícího. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Pokud si kupující v objednávce předem neobjedná u prodávajícího složení zboží z korby vozu, je povinen provést složení zboží vlastními silami a prostředky v co nejkratším čase.

Kupující je povinen zajistit příjezdovou komunikaci odpovídající velikosti vozidla zajišťujícího dodávku.

Odmítne-li kupující převzít předmět plnění bezdůvodně, nese veškeré náklady spojené s dodáním zboží v plné výši.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů na jeho straně (např. v dohodnutém termínu není na místě dodání přítomen kupující nebo jím určená osoba nebo kupující není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 10 000 Kč (slovy: desettisíc korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu. Při neúplné nebo poškozené zásilce je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a neprodleně informovat prodávajícího.

Pokud kupující bez výhrad potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel.

 Osobní odběr - je možný po předchozí dohodě na adrese V Koutě 70, Hostivice. Platba je možná převodem předem nebo hotově (karty nepřijímáme).

 Uloženka - platba dobírkou (hotově) nebo převodem předem

 Doprava smluvním dopravcem - platba dobírkou (hotově) nebo převodem předem

 Česká pošta - platba dobírkou (hotově nebo kartou) nebo převodem předem

8. Doprava

Dopravu zboží zajišťuje prodávající. Cena za dopravu zboží a manipulaci s nákladem (množství palet a výše záloh na ně, vykládka hydraulickou rukou apod.) je stanovena podle skutečně vynaložených nákladů v souladu s podmínkami dodavatelů nebo dopravců, kteří zajišťují dodání zboží. Uvedené náklady na dopravu a manipulaci jsou zahrnuty do celkové ceny objednávky, která je uvedena ve výzvě k platbě (viz bod 3. Objednání zboží).

V případě, že je doprava zboží objednána s vykládkou a dopravu tak zajišťuje vozidlo s hydraulickou rukou, bude kupujícímu účtována vykládka i v případě, že při převzetí zboží samotnou vykládku odmítne a zboží vyloží vlastními silami.

V některých případech může být doprava zajišťována zdarma, například při větším množství objednaného zboží nebo je-li dodavateli prodávajícího zajištěna bezplatná doprava.

 

9. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující  má právo podle § 1839 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14ti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@sanitary.cz. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené, nepoužité, v původním obalu zboží vrátit prodávajícímu. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a data potvrzení objednávky, současně sdělí číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem a předem dohodnutým způsobem vrátí zpět odpovídající částku po odečtení náhrady prodávajícího za skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zj. náklady na dopravu, manipulaci či balné). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupeno od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

10. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu:  reklamace@sanitary.cz

 

Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html  .

 

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs   .

 

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

 

Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS  . Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

 

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

 

V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

11. Odpovědnost za správnost údajů

Vzhledem ke skutečnosti, že informace uvedené na webových stránkách jsou přebírány od třetích stran a mohou proto obsahovat nepřesnosti, nemůžeme bezvýhradně garantovat jejich informační hodnotu. Neneseme tedy odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout použitím informací z našich webových stránek.

Nejsme autorizovaný prodejce uvedených značek na našich stránkách.


12. Zákaznická podpora

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici a v průběhu celého procesu obchodu Vám budeme nápomocni při řešení případných problémů.

  

13. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 

 

Aktualizace 1.3.2017

 

 

Reklamační řád

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) na e-mailovou adresu provozovatele reklamace@sanitary.cz.
b) poštou na adresu prodávajícího.

Kupující je povinen uvést:

a) číslo faktury
b) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad).
c) nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

a) Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.

b) Je-li závada odstranitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, bude vada bezplatně odstraněna, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v původním obalu a v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškození zboží při přepravě (nutno řešit s dopravcem),
 • neodborné instalace, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem ,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
 • poškození zboží přírodními živly,
 • poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 • poškození zboží nesprávným zapojením nebo zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

Reklamační podmínky

Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky a případné vady neprodleně uplatnit u prodávajícího, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Doporučení pro přejímání zásilek

Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:

 • Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.
 • Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
 • Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nebude zahájeno.

 

 

 

Aktualizace 1.3.2017

Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu.

Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné nové povinnosti.

Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Informační povinnost prodejce 

Prodávající má povinnosti informovat své zákazníky o tom, že zákazník nakupuje u prodávající, který má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku.

Obsahem informačního oznámení je

 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na prodejně nebo na internetových stránkách tzv. e-shopů. Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné.

Účtenka

Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, kartou, poukázkami (např. stravenkami) nebo dalšími obdobnými způsoby, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci (v případě karetních transakcí), jestliže tento okamžik nastal dříve.

Zákazník nemá povinnost převzít od prodávajícího účtenku. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme. Na rozdíl od Itálie nebo Chorvatska u nás nebude zákazník za nepřevzetí účtenky nijak pokutován.

Na druhou stranu zákazník v ceně výrobku nebo služby platí DPH a očekává, že obchodník peníze určené pro veřejný rozpočet státu řádně odvede. Tím, že účtenku zákazník převezme, napomáhá tomu, že se tak i stane. Prodávající nezasílá Finanční správě žádné informace o zákazníkovi ani o konkrétních položkách jeho nákupu, resp. Finanční správu zajímá pouze celková výše tržby, kterou prodávající přijme.

Předání účtenky

Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž prodávající může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooh). Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k osobnímu kontaktu prodávajícího a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a prodávajícím shoda.

Ověření účtenky u správce daně

Prodávající evidující tržby má povinnost zaslat Finanční správě údaje o každé přijaté evidované tržbě a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákazník si bude moci zadáním vybraných údajů uvedených na účtence ověřit, zda prodávající opravdu řádně přijatou tržbu za jeho nákup v systému Finanční správy zaevidoval. V případě zaevidování tržby v běžném režimu si může tuto skutečnost zákazník ověřit bezprostředně po nákupu. V případě výpadku internetu by pak mohla být tržba zaevidovaná se zpožděním, resp. informace o zaevidování nebude na portálu k dispozici okamžitě, ale nejpozději do 48 hodin. V případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu si bude moci zákazník tuto skutečnost ověřit nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.

Údaje uváděné na účtence

Prodávající je na účtenku povinen uvádět:

 • fiskální identifikační kód (FIK),
 • své daňové identifikační číslo (DIČ),
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.


a v určitých případech také:

 • DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel - pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na účtence nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele.
 • podpisový kód poplatníka (PKP) - pokud účtenka z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení nebo při evidování ve zjednodušeném režimu.


Zdroj: etrzby.cz